N.I.M 133111108
Nama MUHAMMAD ULIN NUHA
Umur 22 tahun
Jenis Kelamin Laki-laki
Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam - S1
Angkatan 2013