N.I.M 1404016050
Nama MUHAMMAD KHOIRUL FIKRI MAULANA
Umur 24 tahun
Jenis Kelamin Laki-laki
Fakultas Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Program Studi Akidah dan Filsafat Islam - S1
Angkatan 2014